• Macius1
    Macius2
    podstawowka metka.fw
    liceum metka.fw
sfera metka.fw
Logo GrupaBury

Szanowni Państwo,                               

 

uprzejmie informuję, iż w dniu 1 września 2021 r. rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach dwóch programów stypendialnych realizowanych przez Województwo Lubelskie.

 

Program „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2021-2023” skierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, j. obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości, którzy w roku szkolnym 2021/2022 są uczniami klas VII lub VIII szkół podstawowych lub uczniami liceów ogólnokształcących (z wyłączeniem szkół dla dorosłych).

Stypendia przyznawane będą na okres od 01.09.2021 r. do 30.06.2022 r., w kwocie 350 zł miesięcznie - najzdolniejszym uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym. W ramach programu w roku szkolnym 2021-2022 zostanie przyznanych 578 stypendiów.

 

Program „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023” skierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów ogólnych tj. przedmiotów przyrodniczych, przedmiotów informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki, przedsiębiorczości lub przedmiotów zawodowych, którzy w roku szkolnym 2021/2022 kontynuują naukę w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe w formie dziennej – szkole branżowej, technikum, szkole policealnej lub szkole artystycznej (z wyłączeniem szkół dla dorosłych).

Stypendia przyznawane będą na okres od 01.09.2021 r. do 30.06.2022 r., w kwocie 350 zł miesięcznie - najzdolniejszym uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym. W ramach programu w roku szkolnym 2021-2022 zostanie przyznanych 680 stypendiów.

Powyższe programy współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa i budżetu Województwa Lubelskiego, realizowane przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

W związku z powyższym, proszę o przekazanie informacji o naborze wniosków o przyznanie stypendium szczególnie uzdolnionym uczniom, którzy mogliby wziąć udział we wspomnianych programach stypendialnych. (Plakaty do pobrania)

Szczegółowe informacje dotyczące programów: regulaminy i wymagane dokumenty, znajdują się na stronie internetowej www.lubelskie.pl oraz w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego, ul. Artura Grottgera 4piętro V, pok. 513, 537, 538, tel. (81) 44 16 716, (81) 44 16 713, (81) 47 81 459 oraz 81 44 16 709.

Wnioski pobrane ze strony internetowej www.lubelskie.pl z zakładki Stypendia należy złożyć w wersji papierowej albo w formie dokumentu elektronicznego, który jest opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź podpisem potwierdzonym profilem zaufanym, w terminie od 1 do 22 września 2021 r.

Jesteśmy przekonani, że nasze wspólne zaangażowanie w akcję informacyjną dotyczącą programów stypendialnych „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2021-2023” oraz „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023” przyczyni się do pełnego wykorzystania przewidzianych na te cele środków, a stypendia, które trafią do zdolnych uczniów, będą dla nich szczególnym wyróżnieniem i zachętą do dalszej nauki.

 

 


 

        

 

Zarząd Województwa Lubelskiego

zaprasza

 

do składania wniosków o przyznanie stypendium

w terminie od 1 do 22 września 2021 r.

 

w ramach programu stypendialnego:

„Lubelskie wspiera uzdolnionych 2021-2023”

Program skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych,

matematyki lub przedsiębiorczości.

O stypendium ubiegać się mogą uczniowie, którzy są mieszkańcami województwa lubelskiego lub uczą się w województwie lubelskim oraz w roku szkolnym 2021/2022 są uczniami klas VII i VIII szkół podstawowych lub liceów ogólnokształcących
(z wyłączeniem szkół dla dorosłych)

oraz którzy spełniają wymagane regulaminem kryteria.

Program zakłada przyznanie 578 stypendiów
na okres od 01.09.2021 r. do 30.06.2022 r., w kwocie 350 zł miesięcznie - najzdolniejszym uczniom, którzy uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Szczegółowe informacje, w tym regulamin przyznawania stypendiów, instrukcja oraz niezbędne dokumenty dostępne są na stronie internetowej
www.lubelskie.pl w zakładce Stypendia.

 

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego z pracownikami
Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego,
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie
tel. (81) 47 81 459; (81) 44 16 709; (81) 44 16 713; (81) 44 16 716

Wnioski o przyznanie stypendium można składać:

  • przez placówkę pocztową na adres siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin
  • w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym

 

 

Projekt realizowany w ramach Działania 12.2 KSZTAŁCENIE OGÓLNE 12 Osi priorytetowej Edukacja,
kwalifikacje i kompetencje, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 

 

 

Zarząd Województwa Lubelskiego

zaprasza

 

do składania wniosków o przyznanie stypendium

w terminie od 1 do 22 września 2021 r.

 

w ramach programu stypendialnego:

„Lubelska kuźnia talentów 2021-2023”

 

Program skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów z przedmiotów zawodowych lub z przedmiotów ogólnych: przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości.

O stypendium ubiegać się mogą uczniowie, którzy są mieszkańcami województwa lubelskiego lub uczą się w województwie lubelskim oraz w roku szkolnym 2021/2022

kontynuują naukę w szkołach zawodowych tj:
szkołach branżowych, technikach, szkołach policealnych lub szkołach artystycznych
(z wyłączeniem szkół dla dorosłych)

oraz którzy spełniają wymagane regulaminem kryteria.

Program zakłada przyznanie 680 stypendiów
na okres od 01.09.2021 r. do 30.06.2022 r., w kwocie 350 zł miesięcznie - najzdolniejszym uczniom, którzy uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Szczegółowe informacje, w tym regulamin przyznawania stypendiów, instrukcja oraz niezbędne dokumenty dostępne są na stronie internetowej
www.lubelskie.pl w zakładce Stypendia.

 

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego z pracownikami
Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego,
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie
tel. (81) 47 81 459; (81) 44 16 709; (81) 44 16 713; (81) 44 16 716

Wnioski o przyznanie stypendium można składać:

  • przez placówkę pocztową na adres siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin
  • w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym

 

 

Projekt realizowany w ramach Działania 12.4 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE 12 Osi priorytetowej Edukacja,
kwalifikacje i kompetencje, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego