• Macius1
  Macius2
  podstawowka metka.fw
  liceum metka.fw
sfera metka.fw
Logo GrupaBury

ZARZĄD EDUCO BSH SP. Z O.O.

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

DYREKTORA

Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego,

ul. Paśnikowskiego 6, 20-707 Lublin

I. Wymagania formalne wobec kandydatów

 1. wykształcenie co najmniej wyższe magisterskie;
 2. przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela dowolnego przedmiotu w liceum ogólnokształcącym;
 3. co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej w liceum lub pięcioletni staż pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 4. co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w oświacie1;
 5. ukończone studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania lub pokrewne, lub kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą2.
 6. powinien uzyskać w okresie ostatniego roku przynajmniej pozytywną ocenę dorobku zawodowego.

II. Wymagane dokumenty

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu;
 2. opis koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły;
 3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej zawierający w szczególności informację
  o stażu pracy pedagogicznej lub dydaktycznej;
 4. poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego lub
  innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 5. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy;
 6. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia;
 7. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
  z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000
  z póżn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

III. Stanowisko pracy

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę;
 • atrakcyjne wynagrodzenie;
 • możliwość awansu oraz rozwoju zawodowego.

IV. Składanie ofert

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu kontaktowego, adresem mailowym i dopiskiem „KONKURS na Dyrektora Szkoły” na adres:

Educo BSH Sp. z o. o., Biuro Zarządu, ul. Paśnikowskiego 6, 20-707 Lublin

do dnia 20 kwietnia 2020 roku. Za oferty złożone w terminie uważa się oferty, które wpłynęły do biura Zarządu Educo BSH Sp. z o. o. nie później niż w podanym terminie, do godz. 16.00.

V. Rozstrzygnięcie konkursu

Konkurs zostanie przeprowadzony przez Komisję Konkursową powołaną przez Zarząd Educo BSH Sp. z o.o., w dwóch etapach: kwalifikacyjnym (formalnym) oraz właściwym. Konkurs przeprowadzony zostanie w siedzibie Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego przy ul. Paśnikowskiego 6 w Lublinie, w terminie wyznaczonym przez Zarząd i przekazanym indywidualnie do wiadomości kandydatom, po złożeniu przez nich ofert konkursowych.

Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. Komisja Konkursowa
zastrzega sobie prawo do niewyłonienia dyrektora spośród zgłoszonych kandydatur, jeśli żadna z nich nie będzie spełniała jej oczekiwań.

 

Zarząd Educo BSH Sp. z o.o.

 

1 Wymóg nie dotyczy osób zatrudnionych w Educo BSH Sp. z o.o. w dniu ogłoszenia konkursu.

2 Wymóg nie dotyczy osób zatrudnionych w Educo BSH Sp. z o.o. w dniu ogłoszenia konkursu.