• Macius1
    Macius2
    podstawowka metka.fw
    liceum metka.fw
sfera metka.fw
Logo GrupaBury

Rekrutacja

Do Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego przyjmujemy  kolejno:
1. bez egzaminów laureatów lub finalistów dowolnego konkursu przedmiotowego lub olimpiady objętych patronatem Kuratorium Oświaty w Lublinie lub Ministerstwa Edukacji Narodowej,
2. bez egzaminów uczniów, którzy w pierwszym semestrze ostatniej klasy szkoły podstawowej uzyskali średnią ocen co najmniej 4,0 oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania;
3. na podstawie egzaminu wstępnego* organizowanego przez LO Sobieski dla uczniów niespełniających warunków wymienionych w punktach 1. i 2.; warunkiem przyjęcia jest uzyskanie przez ucznia na egzaminie wstępnym wyniku co najmniej 75% oraz otrzymanie co najmniej dobrej oceny zachowania za I semestr;
4. kolejnych kandydatów przyjmujemy na podstawie wyników z obowiązkowego egzaminu ósmoklasisty; warunkiem przyjęcia jest uzyskanie co najmniej 75%
średniej punktów łącznie z egzaminu z matematyki i języka polskiego oraz
otrzymanie co najmniej dobrej oceny zachowania na świadectwie ukończenia szkoły.

* Egzamin wstępny odbędzie się 4 kwietnia 2020 r. Zakres merytoryczny egzaminu obejmuje treści z podstawy programowej z następujących przedmiotów: język polski, matematyka oraz przedmiot wybrany przez ucznia, który będzie realizowany na poziomie rozszerzonym.

Rekrutacja