• Macius1
  Macius2
  podstawowka metka.fw
  liceum metka.fw
sfera metka.fw
Logo GrupaBury

Rekrutacja 2021/22

Do Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego przyjmujemy  kolejno:

 1. bez egzaminów laureatów lub finalistów dowolnego konkursu przedmiotowego lub olimpiady objętych patronatem Kuratorium Oświaty w Lublinie lub Ministerstwa Edukacji Narodowej,
 2. bez egzaminów uczniów, którzy w I semestrze roku szkolnego 2020/2021 uzyskali z przedmiotów egzaminacyjnych (język polski, matematyka, język obcy) i jednego wskazanego przez ucznia przedmiotu, który będzie realizowany w zakresie rozszerzonym,  średnią min. 4,2 oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania.
 3. na podstawie egzaminu wstępnego* organizowanego przez LO Sobieski dla uczniów niespełniających warunków wymienionych w punktach 1. i 2.; warunkiem przyjęcia jest uzyskanie przez ucznia na egzaminie wstępnym wyniku co najmniej 75% oraz otrzymanie co najmniej dobrej oceny zachowania za I semestr;
 4. kolejnych kandydatów przyjmujemy na podstawie wyników z obowiązkowego egzaminu ósmoklasisty; warunkiem przyjęcia jest uzyskanie co najmniej 75% średniej punktów łącznie z egzaminu z matematyki i języka polskiego oraz
  otrzymanie co najmniej dobrej oceny zachowania na świadectwie ukończenia szkoły.

* Egzamin wstępny odbędzie się 10 kwietnia 2021 r. Zakres merytoryczny egzaminu obejmuje treści z podstawy programowej z następujących przedmiotów: język polski, matematyka oraz przedmiot wybrany przez ucznia, który będzie realizowany na poziomie rozszerzonym.

  Rekrutacja 2021/22