• Macius1
    Macius2
    podstawowka metka.fw
    liceum metka.fw
sfera metka.fw
Logo GrupaBury

Co nas wyróżnia

Rekrutacja do klasy 1 naszego liceum na rok szkolny 2019/2020 będzie odbywać wg takich samych zasad dla absolwentów gimnazjów oraz szkół podstawowych, chociaż później będą oni kształcić się w różnych klasach.

Wciąż mamy ofertę specjalną dla laureatów olimpiad przedmiotowych lub kuratoryjnych konkursów przedmiotowych:
- laureatom dwóch lub więcej olimpiad lub konkursów oferujemy bezpłatną edukację przez całe liceum: wpisowe 0 zł, czesne 0 zł
- laureaci jednej  olimpiady lub konkursu otrzymują 200 zł zniżki w miesięcznym czesnym aż do matury 
W przypadku szkoły podstawowej podstawą zwolnienia z opłat może być tytuł laureata uzyskany nie wcześniej niż w roku szkolnym 2017/2018.
Zniżki dotychczas przyznane, w tym oferty indywidualne, honorujemy w całości. 

Więcej informacji na temat zniżek w opłatach znajdziesz tutaj

Zasady rekrutacji do klasy 1:  

Zasady rekrutacji

W Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego każdy uczeń dokonuje samodzielnego wyboru przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym. Jest to możliwe dzięki odejściu od tradycyjnego systemu profili klasowych na rzecz systemu fakultetów. W odróżnieniu od szkół publicznych, rozszerzenia są realizowane w Sobieskim od początku klasy pierwszej, dzięki czemu mamy o rok więcej na dobre przygotowanie naszych uczniów do matury.
Każdy uczeń ma możliwość wybrania do trzech rozszerzeń, co odbywa się poprzez wybór jednego przedmiotu z nie więcej niż trzech spośród czterech następujących bloków:
1. język polski albo matematyka
2. geografia albo biologia
3. WoS albo informatyka albo chemia
4. historia albo fizyka
W klasie pierwszej każdy z ww. przedmiotów będzie nauczany w wymiarze dwóch dodatkowych godzin tygodniowo, oprócz godzin przeznaczonych na realizację programu na poziomie podstawowym.
Języka angielskiego nauczamy na poziomie rozszerzonym wszystkich naszych uczniów. Rozszerzenie z drugiego języka obcego (niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski) jest możliwe na podstawie indywidualnych ustaleń. 

Do Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego przyjmujemy bez egzaminów:
1. laureatów lub finalistów dowolnego konkursu przedmiotowego lub olimpiady, objętych patronatem Kuratorium Oświaty w Lublinie lub Ministerstwa Edukacji Narodowej. Przyjęci zostaną uczniowie, którzy w pierwszym semestrze ostatniej klasy (trzeciej gimnazjum lub ósmej szkoły podstawowej) uzyskali średnią ocen co najmniej 4,0 oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania.

2. uczniów, którzy w pierwszym semestrze ostatniej klasy uzyskali średnią ocen co najmniej 4,0 oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania.

Termin składania dokumentów: od 1 lutego do 3 kwietnia 2019 r.

3. Kolejnych kandydatów przyjmujemy na podstawie egzaminu wstępnego, który odbędzie się dn. 6 kwietnia 2019 r. o godz. 9.00. Zakres merytoryczny egzaminu obejmuje następujące przedmioty:
– język polski (egzamin ustny)
– matematyka (egzamin pisemny)
– jeden przedmiot wybrany przez ucznia spośród następujących: historia, geografia, biologia, chemia, fizyka (egzamin ustny).
Przyjęci zostaną uczniowie, którzy uzyskają wynik co najmniej 75%, legitymujący się co najmniej dobrą oceną zachowania na zakończenie I semestru klasy 3.

4. Jeśli limit miejsc nie zostanie wyczerpany, kolejnych kandydatów przyjmujemy na podstawie wyników z egzaminu państwowego kończącego szkołę. Warunkiem przyjęcia jest uzyskanie łącznie co najmniej 75% punktów z egzaminu oraz posiadanie co najmniej dobrej oceny zachowania na świadectwie ukończenia szkoły.

Wszyscy kandydaci do Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego piszą w dn. 8 czerwca 2019 r. o godz. 9.00 test poziomujący z języka angielskiego, konieczny z uwagi na prowadzenie zajęć w grupach międzyklasowych, według poziomu zaawansowania językowego. Wynik testu poziomującego nie ma wpływu na przyjęcie ucznia do szkoły.

Lista potrzebnych, obowiązkowych dokumentów:
- kwestionariusz osobowy (do pobrania tutaj lub w sekretariacie szkoły);
- jedno zdjęcie do legitymacji szkolnej;
zaświadczenie ze szkoły ze średnią ocen ze wszystkich przedmiotów oraz oceną zachowania z pierwszego semestru ostatnie klasy (trzeciej lub ósmej); 
- potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej w kwocie 100 zł (przelewem na rachunek bankowy lub gotówką w kasie szkoły;  opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna); 
- po zakończeniu roku szkolnego (nie poźniej niż w ostatni dzień powszedni czerwca) świadectwo oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu kończącego szkołę.

Od laureatów oczekujemy dodatkowo dostarczenia dyplomu poświadczającego sukces w kuratoryjnym konkursie przedmiotowym. 

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

Ważne terminy

2019 rok

23 marca (sobota) o godz. 11.00 - Dzień Otwartych Drzwi
27 marca (środa) o godz. 18.00 - spotkanie informacyjne dla Rodziców kandydatów
3 kwietnia (środa) - ostateczny termin składania dokumentów 
6 kwietnia (sobota) o godz. 9.00 - egzamin wstępny
18 kwietnia (czwartek) - ogłoszenie wyników egzaminu
8 czerwca (sobota) o godz. 9.00 - test poziomujący z języka angielskiego
28 czerwca (piątek) do godz. 15.00 - ostateczny termin złożenia świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu kończącego szkołę

Tutaj możesz pobrać kwestionariusz osobowy kandydata do liceum

 

Co nas wyróżnia