• Macius1
    Macius2
    podstawowka metka.fw
    liceum metka.fw
sfera metka.fw
Logo GrupaBury

Oferta dydaktyczna

Przedszkole Król Maciuś II jest placówką, która opiera swoje założenia programowe, codzienną pracę z dzieckiem na integracji wielu tradycyjnych i nowatorskich metod edukacyjnych, wykorzystaniu ruchu i zabawy jako podstawowej aktywności dziecka.
Programy Przedszkola Król Maciuś II są zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez Ministra Edukacji Narodowej.
W  pracy z dziećmi stosujemy różnorodne metody i koncepcje  rozbudzające aktywność twórczą dziecka, zapewniając pozytywną motywację do podejmowania zadań rozwijających wiarę we własne siły i możliwości.

„Dziecięca matematyka” E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska
Program wspomagający rozwój umysłowy dzieci oraz zasady edukacji matematycznej. Ćwiczenia i zabawy dopasowane są do wieku i możliwości dzieci – opracowane tak, by edukacja matematyczna była jak najbardziej przystępna i przyjazna dzieciom. Edukacja matematyczna metodą E. Gruszczyk-Kolczyńskiej rozwija umiejętności matematyczne, ćwiczy odporność emocjonalną, sprzyja stymulowaniu uzdolnień matematycznych u dzieci i dobrze przygotowuje je do nauki matematyki w szkole.

Kodowanie na dywanie, czyli programowanie z najmłodszymi
Elementy kodowania wprowadzamy na różne sposoby. Zaczynamy od zabaw około programistycznych rozwijających logiczne, algorytmiczne myślenie. Aktywności offlinowe, poprzez pracę z konkretem, bezpośrednie doświadczanie, ułatwiają dzieciom zrozumienie wielu podstawowych pojęć dotyczących kodowania. Uzupełniamy je pracą z wykorzystaniem nowoczesnych technologii – tabletu, ozobotów, pamiętając o zachowaniu odpowiednich proporcji czasowych, uwzględniających wiek i możliwości dzieci. Dzięki zabawom z kodowania rozwijamy kreatywne i logiczne myślenie, ćwiczymy samodzielność, poszerzamy wyobraźnię, przygotowujemy do nauki programowania.

Metoda projektu
Polega na samodzielnym inicjowaniu, planowaniu, wykonywaniu i ocenie realizacji różnych ważnych dla dziecka zagadnień. Dzieci  przez dłuższy czas prowadzą pogłębione badania na określony temat, który wypływa z ich zainteresowań, jest dla nich ciekawy, łączy się z ich doświadczeniami.  Większa część pracy polega, przy wsparciu nauczyciela, na szukaniu  przez dzieci odpowiedzi na postawione przez siebie pytania i hipotezy. Poprzez obserwacje, badanie, eksperymentowanie, wyprawy terenowe, rozmowy ze sobą  i z ekspertami, dzieci znajdują odpowiedzi, pogłębiają zrozumienie zjawisk i wydarzeń zachodzących w ich otoczeniu. Praca metodą projektu pobudza zainteresowanie światem, kreatywne myślenie, kształtuje samodzielność i samokontrolę, uczy współdziałania, jednocześnie pozwala rodzicom na aktywne włączenie się, w roli eksperta, w proces tej niezwykłej nauki .  

Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne
Metoda Weroniki Sherborne to swoisty niewerbalny trening interpersonalny. Dzięki niemu dziecko uczy się, jak być z innymi oraz jak czerpać prawdziwą radość z tych relacji. Stawia pierwsze kroki na płaszczyźnie współpracy z innymi, wzbogaca swoje doświadczenia społeczne. Dzięki tym ćwiczeniom dziecko poznaje własne ciało, odkrywa jego siłę, ruch i sprawność, zaczyna się w nim czuć bezpiecznie. Działając i wykorzystując przestrzeń, staje się bardziej aktywne, odważne, twórcze i radosne, a wzajemny dobry dotyk rozwija jego umiejętności kontaktu i emocje.

Pedagogika zabawy
Celem tej metody jest m.in. wyzwolenie aktywności dziecka, wzmacnianie w nim poczucia bezpieczeństwa i akceptacji, wzmocnienie relacji w grupie a także rozwój percepcji słuchowej, wzrokowej oraz ruchowej poprzez udział w ćwiczeniach, zabawach bogatych w różnorodne formy wyrazu tj.: ruch, taniec, gesty, malowanie czy lepienie, pantomimę.

Kinezjologia edukacyjna (P. Dennison)
Metoda wspierająca naturalny rozwój człowieka bez względu na wiek, za pomocą ćwiczeń ruchowych opracowanych w taki sposób, aby zintegrować działanie ciała i umysłu. Ćwiczenia między innymi wspomagają rozwój małej i dużej motoryki, koordynację i orientację w schemacie własnego ciała, rozluźniają napięcie mięśni.

Metoda ćwiczeń grafomotorycznych (Hanna Tymichowa)                                           
Doskonała zabawa graficzna, w której dzieci mogą rysować, malować, pisać palcem po śladzie itp. Metoda daje możliwości wykorzystania różnorodnych technik plastycznych, które urozmaicają proces działania, a efektywne działanie dziecka jest rzeczą najważniejszą w każdej metodzie. Ćwiczenia grafomotoryczne wyrabiają pewność i płynność ruchów ręki.

Metody twórczej ekspresji ruchowej (C. Orff, R. Laban, )
W metodzie tej wykorzystujemy różnorodne pomoce np. szarfy, wstążki, piłki, które pomagają dzieciom w sposób twórczy wyrazić przeżycia wewnętrzne, tworzyć improwizacje ruchowe, wyzwolić aktywność ruchową, pozwalają dzieciom na budowanie poczucia własnej wartości.

Drama
Metoda proponuje dzieciom zabawę ruchową w połączeniu z działaniami teatralnymi. Za najlepszy materiał dla tej metody uznaje się kreatywność, otwartość dziecka i jego spontaniczność. Wg dramy każdy pomysł jest dobry i wykorzystywany. Elastyczność dramy pozwala na poprowadzenie każdego typu zajęć zgodnie z jej założeniami.

Zabawy i ćwiczenia relaksacyjne, bajkoterapia                                                            
Zabawy i ćwiczenia relaksacyjne oraz bajki terapeutyczne wprowadzają dzieci w dobry humor i służą odreagowaniu złych emocji. Poprzez odpowiednie zabawy i ćwiczenia chcemy: skierować emocje negatywne na pozytywne i przekształcić złą energię w dobrą, porażkę zmienić w sukces, wspierać wysiłki dzieci, zachęcać do współdziałania, wspierać rozwój dziecka, eliminować frustrację i stres, pomóc w rozwiązywaniu problemów, likwidować złość, gniew, irytację oraz zapobiegać agresji. Bajkoterapia powoduje, że dziecko w świecie bajek spotyka przyjaciół, przeżywa wspaniałe przygody, pozbywa się lęku. Dzieci przejmują część historii, przyjmują nowe postawy wobec swoich konfliktów. Aby rozwikłać problemy, mogą one nieświadomie zapożyczać umiejętności metaforyczne głównego bohatera bajki przejmować jego zachowania. Rozwiązywanie trudnych emocjonalnie sytuacji dla dziecka może się okazać przyjemne, a nawet radosne dzięki bajkom. Dziecko uczy się pozytywnego myślenia o sytuacjach lękotwórczych.  Bajka relaksacyjna posługuje się wizualizacją aby odprężyć i uspokoić. Akcja toczy się w miejscu spokojnym, przyjaznym i dobrze znanym dziecku, co sprawia, że czuje się bezpieczne. Bohater opowiadania obserwuje i doświadcza wszystkimi zmysłami miejsca, gdzie odpoczywa. One uwalniają od napięć i negatywnych emocji. Wizualizacja w pracy z dziećmi rozwija wyobraźnię i powoduje wywołanie określonych stanów emocjonalnych.

Metoda samodzielnych doświadczeń                                                                              
Dziecko zdobywa wiadomości na podstawie obserwacji, przeżyć i samodzielnych doświadczeń posługując się wieloma zmysłami. Samo dochodzi do wiedzy, a wtedy jest to wiedza przeżyta, doświadczona i najtrwalsza.

Opowieść ruchowa
W metodzie tej dużą rolę odgrywa nauczyciel, który poprzez opowiadanie lub tekst piosenki uaktywnia wyobraźnię dziecka i skłania je do odtwarzania ruchem (zachowaniem) treści opowiadania lub piosenki. Do przedstawienia czynności ludzi, zachowania się zwierząt, roślin, pojazdów mechanicznych itp.

Metoda symultaniczno-sekwencyjna prof. Jagody Cieszyńskiej
Metoda wczesnej nauki czytania, oparta na nauce czytania sylabami, wykorzystuje i rozwija lewą półkulę, a wraz z nią logikę. Polega na poznawaniu samogłosek, a następnie spółgłosek w sylabach – wprowadzane są sylaby, jako wyrazy dźwiękonaśladowcze, krótkie wyrazy i pseudowyrazy, następnie stopniowo sylaby otwarte i zamknięte – w celu czytania poprzez składanie sylab.

Zabawy paluszkowe
Poprawiają sprawność manualną dziecka, która potrzebna jest przy wykonywaniu czynności wymagających precyzyjnych ruchów rąk, np. przy ubieraniu się, pisaniu, rysowaniu, manipulowaniu różnymi przedmiotami. Ich zaletą jest to, że można się w nie bawić z dziećmi, które są zbyt małe, aby stosować ćwiczenia i zabawy manipulacyjne, jednocześnie wpływają na umiejętności komunikowania się. Dziecko podczas zabaw uczy się podstawy dialogu, jaką jest naprzemienność,  buduje pozytywny emocjonalny kontakt pomiędzy dzieckiem, a osobą, z którą się bawi. Zabawy te pomagają się zrelaksować i skoncentrować na konkretnej czynności, co małym dzieciom często przychodzi z trudem, ułatwiają orientację w schemacie własnego ciała, wpływają korzystnie na rozwój mowy dziecka, wzbogacając jego słownictwo.

Oferta dydaktyczna