• Macius1
  Macius2
  podstawowka metka.fw
  liceum metka.fw
sfera metka.fw
Logo GrupaBury

Z życia szkoły

Regulamin konkursu plastycznego

„Poetycka zima”

I Organizatorzy:

Filia 34 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie oraz Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Lublinie.

II Cele konkursu:

 1. Zachęcanie do poznawania poezji dziecięcej.
 2. Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży.
 3. Prezentacja twórczości dzieci ukazującej nastrój zimy.
 4. Rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych.

III Zasady uczestnictwa:

 1. W konkursie udział mogą wziąć dzieci uczęszczające do klasy „0” i klasy „I” szkół podstawowych.
 2. Każdy z autorów może zgłosić jedną indywidualną pracę plastyczną opartą na treści dowolnego utworu poetyckiego związanego z zimą.
 3. Każda praca powinna zawierać dane personalne autora: imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły, imię i nazwisko opiekuna, tytuł wiersza oraz jego autora.
 4. Prace opisane z przodu nie będą oceniane.
 5. Prace należy dostarczyć do Filii 34 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie przy ul. Judyma 2A do 30.01.2016 roku.
 6. Każdy uczestnik konkursu wraz z pracą zobowiązany jest do dostarczenia pisemnej zgody opiekuna prawnego na udział w konkursie.
 7. Prace niezgodne z Regulaminem konkursu lub dostarczone po terminie nie będą oceniane.

IV Technika i format pracy:

 1. Do konkursu dopuszcza się wszelkie formy plastyczne płaskie.
 2. Format pracy dowolny, możliwy do zaprezentowania ( nie większy niż A3 ).

V Kryteria pracy:

 1. Estetyka wykonanych prac.
 2. Oryginalność, pomysłowość.
 3. Zgodność pracy z tematem.
 4. Samodzielność w wykonywaniu pracy.
 5. Walory artystyczne takie jak: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania.
 6. Jury  powołane przez organizatorów dokona wyboru prac na wystawę oraz przyzna nagrody i wyróżnienia. Autorzy nagrodzonych prac zostaną zaproszeni na wystawę i uroczyste wręczenie nagród. O wynikach konkursu organizator powiadomi placówki telefonicznie lub drogą elektroniczną.

VI Prawa organizatorów

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania zgłoszonych do konkursu prac.
 2. Termin odbioru prac do 27.02.2016 r.
 3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za prace nieodebrane w terminie.

Zapraszamy do udziału w konkursie!!!

Z życia szkoły