Strona główna  >  Przedszkole  >  Aktualności  >  Archiwum  >  Archiwum 2012/2013  >  Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym :)
Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym :)
sobota, 17 listopada 2012 17:19


Regulamin konkursu plastycznego
„Anioły są wśród nas”

1. Organizator konkursu

Przedszkole Król Maciuś I oraz Dzielnicowy Dom Kultury "WĘGLIN" mają przyjemność zaprosić dzieci w wieku od 3 do lat 6 do wzięcia udziału w międzyprzedszkolnym konkursie plastycznym organizowanym na podstawie niniejszego Regulaminu.

2. Koordynatorzy konkursu:

Barbara Koper  tel. 500 039 238
Justyna Pawłowska tel. 605 396 907

3. Cel konkursu

Dzieci kiedy tylko mogą, wyrażają swoje myśli w formie rysunków, wykorzystując swoją kreatywność, oryginalność i radość odkrywania otaczającego je świata.Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci tradycjami bożonarodzeniowymi, zainteresowanie dzieci różnymi technikami plastycznymi oraz rozwijanie twórczych zainteresowań, wyobraźni i fantazji.

4. Zasady ogólne

Dzieci mogą wziąć udział w konkursie w następujących kategoriach wiekowych:
Kategoria 1: między 3 - 4 lat
Kategoria 2: między 5 - 6 lat5. Wymogi techniczne
•    Technika dowolna
•    Forma płaska lub przestrzenna
•    Format dowolny

6. Wymogi formalne

Prace muszą być wykonane samodzielnie przez dzieci, pod kierunkiem nauczycieli i wychowawców. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nie rozpatrywania w konkursie prac, które sugerują niesamodzielne wykonanie przez dzieci.Osoby chcące wziąć udział w konkursie mogą zgłosić jedną pracę.
Dozwolone są wyłącznie zgłoszenia indywidualne – zgłoszenia prac grupowych nie będą rozpatrywane.Możliwe jest zgłoszenie dowolnej liczby prac z danego przedszkola. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do dnia 16 listopada 2012 roku.
Prace przyjmowane będą do dnia 7 grudnia 2012 roku. W przypadku dostarczenia prac drogą pocztową decyduje data otrzymania przesyłki przez Organizatorów. Prace zgłoszone po tym terminie nie będą brane pod uwagę. Wszyscy uczestnicy muszą wypełnić Formularz Zgłoszeniowy, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, oraz Zgodę na udział w konkursie (Załącznik nr 2), co stanowić będzie zgodę na udział w konkursie oraz zgodę na postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie.
Dodatkowo, każda Praca musi być opisana na rewersie (lub dołączonej wizytówce) w następujący sposób:
•    Imię, nazwisko i wiek dziecka;
•    Pieczątka z nazwą i numerem telefonu przedszkola, do którego dziecko uczęszcza
•    Numer telefonu rodzica (opiekuna).
Prace nie opisane w powyższy sposób oraz prace, do których nie dołączono  zgody na udział w konkursie  nie będą brane pod uwagę.Prace należy dostarczyć drogą pocztową lub osobiście na adres:

Przedszkole Król Maciuś I
ul. B. Paśnikowskiego 6
20 – 707 Lublin

Prace dostarczone na konkurs przechodzą na własność Organizatora (nie będą zwracane do autora).
W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator Konkursu.

7. Kryteria oceny prac.

Prace będą oceniane pod względem:
•    samodzielności;
•    zgodności z tematem;
•    interpretacji własnej tematu;
•    walorów artystycznych;
•    pomysłowości;
•    oryginalności prac;
•    staranności wykonania;
•    kompozycji.

8. Jury, wyłonienie zwycięzców

Oceny prac konkursowych dokona komisja powołana przez Organizatorów. Jej decyzje są ostateczne oraz nieodwołalne.
Autorzy trzech najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej otrzymają nagrody rzeczowe.
Autorzy wyróżnionych prac otrzymują pamiątkowe dyplomy.
Wszystkie przedszkola biorące udział w konkursie otrzymują zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w konkursie.
Laureaci konkursu oraz autorzy wyróżnionych prac zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem, zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi w Formularzu Zgłoszeniowym.
Dokładna lista laureatów i autorów prac wyróżnionych zostanie opublikowana na stronie internetowej: http://sfera.lublin.pl/index.php/przedszkole/aktualnoci.
Uroczyste wręczenie nagród i otwarcie galerii prac odbędzie się  w Dzielnicowym Domu Kultury Węglin. O terminie Organizatorzy poinformują telefonicznie.