Strona główna  >  Podstawówka  >  Oferta edukacyjna  >  Rekrutacja
Rekrutacja - zapraszamy do Chrobrego!

Zasady przyjęcia dziecka do Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego

Zgłoszenia przyjmowane są do kwietnia każdego roku pod numerami telefonów:81 527-23-56 oraz 81 524-70-88. Dziecko można zapisać także osobiście w sekretariacie Przedszkola Król Maciuś I lub w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego.

O przyjęciu dziecka do klasy "0" decydują wyniki badań weryfikacyjnych, które są przeprowadzane w kwietniu. Do zerówki przyjmowane są dzieci, które uzyskały najwyższe wyniki punktowe w tych badaniach. Badania obejmują podstawowe sfery aktywności dziecka niezbędne w procesie edukacyjnym.

  • poziom sprawności fizycznej;
  • umiejętność zabawy w grupie;
  • ilustrację na podany temat;
  • wypowiedź ustną na podstawie historyjki obrazkowej;
  • analizę i syntezę wyrazów;
  • zdolność zapamiętywania i spostrzegania;
  • odtwarzanie podanego rytmu;
  • zamalowywanie określonej przestrzeni;
  • podstawowe umiejętności matematyczne;
  • stopień samodzielności oraz wytrwałości w wykonywaniu pracy.
Badania obejmują podstawowe sfery aktywności dziecka niezbędne w procesie edukacyjnym.

W przypadku uzyskania równej liczby punktów, pierwszeństwo kwalifikacji zapewnia się dzieciom, które już uczęszczają do naszego Przedszkola, a następnie dzieciom mającym rodzeństwo w którejkolwiek z naszych placówek edukacyjnych (Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego, Gimnazjum lub Liceum im. Jana III Sobieskiego).

Do klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego przyjmowane są dzieci, które ukończyły klasę zerową prowadzoną przy Przedszkolu Król Maciuś I, w naszym kompleksie edukacyjnym. Do klas I-VI przyjmowani są uczniowie na podstawie dokumentu potwierdzającego status ucznia oraz pozytywnej oceny przeprowadzonego sprawdzianu, o ile szkoła dysponuje wolnymi miejscami.