Strona główna  >  Gimnazjum i Liceum  >  Oferta edukacyjna  >  Nasze sukcesy  >  Wyniki egzaminów gimnazjalnych  >  Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2012
Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2012

Z egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku nasi uczniowie uzyskali następujące wyniki*:

Egzamin

Sobieski

województwo

Polska

%

stanin**

%

%

Język polski

80%

8

66%

65%

Historia i wiedza o społeczeństwie

83%

9

60%

61%

Matematyka

69%

8

47%

47%

Przedmioty przyrodnicze

64%

8

50%

50% 

Język angielski - poziom podstawowy

91%

8

62%

63%

Język angielski - poziom rozszerzony

83%

9

44%

46%

*W danych nie uwzględniono wyników klasy dyslektycznej, uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, objętych w naszej szkole indywidualnym programem nauczania.

**Zamieszczona poniżej tabela pozwala właściwie zinterpretować wyniki szkół wyrażone w tzw. skali staninowej. Skala ta umożliwia porównanie wyników uzyskanych na egzaminach w różnych latach i z różnych przedmiotów znacznie obiektywniej, niż uzyskane przez uczniów wyniki procentowe. Różny jest bowiem poziom trudności egzaminu z tego samego przedmiotu w kolejnych latach, różne są także poziomy trudności egzaminów z różnych przedmiotów.

Skala staninowa pokazuje kolejność wyniku szkoły (lub ucznia) w ogólnej puli wyników egzaminu. Innymi słowy, pozycja wyniku szkoły na skali staninowej informuje nas, jaki procent szkół uzyskał lepszy wynik, jaki gorszy, a jaki porównywalny z interesującą nas szkołą.

Załóżmy, że szkoła otrzymała wynik kwalifikujący ją do 8 stanina. Odczytujemy, że jest to stanin nazwany bardzo wysokim oraz że zakładany procent szkół w tym staninie wynosi 7%. Oznacza to, że wynik z egzaminu w tej szkole jest porównywalny z wynikami 7% szkół w Polsce. Równocześnie zauważamy, że wynik tej szkoły jest lepszy niż wynik 89% szkół ze staninów niższych oraz gorszy od 4% szkół mających lepsze wyniki.

Stanin

Opis stanina

Procent wyników

1

najniższy

4

2

bardzo niski

7

3

niski

12

4

poniżej średniego

17

5

średni

20

6

powyżej średniego

17

7

wysoki

12

8

bardzo wysoki

7

9

najwyższy

4