Strona główna  >  Gimnazjum i Liceum  >  Oferta edukacyjna  >  Nasze sukcesy  >  Wyniki egzaminów gimnazjalnych  >  Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2013
Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2013

21 czerwca 2013 roku ogłoszono wyniki kwietniowych egzaminów gimnazjalnych. Nasi uczniowie uzyskali następujące wyniki*:

Egzamin

Sobieski

województwo

Polska

%

stanin**

%

%

Język polski

81%

9

63%

62%

Historia i wiedza o społeczeństwie

68%

8

58%

58%

Matematyka

68%

8

48%

48%

Przedmioty przyrodnicze

77%

9

60%

59% 

Język angielski - poziom podstawowy

96%

9

63%

63%

Język angielski - poziom rozszerzony

85%

dotychczas nie podano skali staninowej

43%

45%

Język włoski - poziom podstawowy

75%

dotychczas nie podano skali staninowej

 65%

65% 

*W danych nie uwzględniono wyników klasy dyslektycznej, uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, objętych w naszej szkole indywidualnym programem nauczania.

**Zamieszczona poniżej tabela pozwala właściwie zinterpretować wyniki szkół wyrażone w tzw. skali staninowej. Skala ta umożliwia porównanie wyników uzyskanych na egzaminach w różnych latach i z różnych przedmiotów znacznie obiektywniej, niż uzyskane przez uczniów wyniki procentowe. Różny jest bowiem poziom trudności egzaminu z tego samego przedmiotu w kolejnych latach, różne są także poziomy trudności egzaminów z różnych przedmiotów.

Skala staninowa pokazuje kolejność wyniku szkoły (lub ucznia) w ogólnej puli wyników egzaminu. Innymi słowy, pozycja wyniku szkoły na skali staninowej informuje nas, jaki procent szkół uzyskał lepszy wynik, jaki gorszy, a jaki porównywalny z interesującą nas szkołą.

Załóżmy, że szkoła otrzymała wynik kwalifikujący ją do 8 stanina. Odczytujemy, że jest to stanin nazwany bardzo wysokim oraz że zakładany procent szkół w tym staninie wynosi 7%. Oznacza to, że wynik z egzaminu w tej szkole jest porównywalny z wynikami 7% szkół w Polsce. Równocześnie zauważamy, że wynik tej szkoły jest lepszy niż wynik 89% szkół ze staninów niższych oraz gorszy od 4% szkół mających lepsze wyniki.

Stanin

Opis stanina

Procent wyników

1

najniższy

4

2

bardzo niski

7

3

niski

12

4

poniżej średniego

17

5

średni

20

6

powyżej średniego

17

7

wysoki

12

8

bardzo wysoki

7

9

najwyższy

4