Strona główna  >  Gimnazjum i Liceum  >  Oferta edukacyjna
Zasady przyjęć do szkoły na rok szkolny 2016/2017

Do końca roku szkolnego jeszcze sporo czasu, ale już dziś warto pomyśleć nad wybraniem Sobieskiego.
Szczególnie gorąco zapraszamy laureatów, którzy mogą uczyć się w Sobieskim bez żadnych opłat! 

Rekrutacja do gimnazjum na rok szkolny 2016/2017

Zasady rekrutacji do gimnazjum

W roku szkolnym 2016/2017 planujemy utworzenie trzech klas pierwszych, w tym jednej klasy matematycznej.  W każdej klasie planujemy zwiększoną w stosunku do szkół publicznych liczbę godzin z przedmiotów egzaminacyjnych. 

Do Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego przyjmujemy bez egzaminów:
1. laureatów dowolnego konkursu przedmiotowego lub tematycznego objętego patronatem Kuratorium Oświaty w Lublinie;
2. uczniów szkół podstawowych, którzy w pierwszym semestrze klasy szóstej szkoły podstawowej uzyskali co najmniej dobrą ocenę zachowania oraz średnią ocen co najmniej 4,2 z następujących przedmiotów: j. polski, matematyka, j. angielski, przyroda, historia.

Termin składania dokumentów: od 1 marca do 7 kwietnia 2016 r. 

3. Jeśli limit miejsc nie zostanie wyczerpany, kolejnych kandydatów przyjmujemy na podstawie egzaminu wstępnego z języka polskiego (ustnego) i z matematyki (pisemnego), które odbędą się dn. 9 kwietnia 2016 r. o godz. 9.00. Przyjęci zostaną uczniowie, którzy uzyskają wynik z tego egzaminu co najmniej 70%, legitymujący się co najmniej dobrą oceną zachowania na zakończenie I semestru klasy 6.
4. Jeżeli po zakończeniu rekrutacji pozostają wolne miejsca do Gimnazjum, bez egzaminu wstępnego przyjmowani są uczniowie, którzy uzyskali minimum 70% pkt z części polonistyczno-matematycznej sprawdzianu kończącego klasę VI, legitymujący się co najmniej dobrą oceną zachowania na zakończenie klasy 6.

Wszyscy kandydaci do Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego piszą w dn. 11 czerwca 2016 r. test poziomujący z języka angielskiego, konieczny z uwagi na prowadzenie zajęć w grupach międzyklasowych, według poziomu zaawansowania językowego. Wynik testu poziomującego nie ma wpływu na przyjęcie ucznia do szkoły. 


Lista potrzebnych dokumentów:
- kwestionariusz osobowy (do pobrania tutaj lub w sekretariacie szkoły)
- jedno zdjęcie do legitymacji szkolnej
- dodatkowo:
1. grupa rekrutacyjna: dyplom lub kopia dyplomu dowolnego konkursu przedmiotowego lub tematycznego objętego patronatem Kuratorium Oświaty w Lublinie 
2. grupa rekrutacyjna: zaświadczenie ze szkoły z ocenami z przedmiotów wliczanych do średniej oraz oceną ze sprawowania z pierwszego semestru klasy szóstej.
3. grupa rekrutacyjna: tylko kwestionariusz osobowy i zdjęcie
4. grupa rekrutacyjna: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku sprawdzianu  kończącego klasę VI.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły. 

 

Zasady rekrutacji do gimnazjum

Ważne terminy dla gimnazjum

19 marca (sobota) - Dzień Otwartych Drzwi
31 marca (czwartek) o godz. 18.00 - spotkanie informacyjne dla Rodziców kandydatów 
7 kwietnia (czwartek) - ostateczny termin składania dokumentów do gimnazjum
9 kwietnia (sobota) o godz. 9.00 - egzamin wstępny do gimnazjum
15 kwietnia (piątek) - ogłoszenie wyników egzaminu do gimnazjum
11 czerwca (sobota) o godz. 9.00 - test poziomujący z języka angielskiego

 

Ważne terminy dla gimnazjum

Tutaj możesz pobrać kwestionariusz osobowy kandydata do gimnazjum 

 

Rekrutacja do liceum na rok szkolny 2016/2017

Zasady rekrutacji do liceum

W Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego każdy uczeń dokonuje samodzielnego wyboru przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym. Jest to możliwe dzięki odejściu od tradycyjnego systemu profili klasowych na rzecz systemu fakultetów. W odróżnieniu od szkół publicznych, rozszerzenia są realizowane w Sobieskim od początku klasy pierwszej, dzięki czemu mamy o rok więcej na dobre przygotowanie naszych uczniów do matury.
Każdy uczeń ma możliwość wybrania nawet do pięciu rozszerzeń, dokonując wyboru  jednego przedmiotu z każdego z następujących bloków:
1. język polski albo matematyka
2. geografia albo biologia
3. WoS albo informatyka albo chemia
4. historia albo fizyka
5. język angielski (rozszerzenie obowiązkowe dla wszystkich uczniów)
6. jeden z następujących języków: niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski
W klasie pierwszej każdy z ww. przedmiotów będzie nauczany w wymiarze dwóch dodatkowych godzin tygodniowo, oprócz godzin przeznaczonych na realizację programu na poziomie podstawowym.

Do Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego przyjmujemy bez egzaminów:
1. laureatów lub finalistów dowolnego konkursu przedmiotowego lub olimpiady, objętych patronatem Kuratorium Oświaty w Lublinie lub Ministerstwa Edukacji Narodowej;
2. uczniów gimnazjów, którzy w pierwszym semestrze klasy trzeciej uzyskali średnią ocen co najmniej 4,0 oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania.

Termin składania dokumentów: od 1 marca do 7 kwietnia 2016 r.

3. Kolejnych kandydatów przyjmujemy na podstawie egzaminu wstępnego, który odbędzie się dn. 9 kwietnia 2016 r. o godz. 9.00. Zakres merytoryczny egzaminu obejmuje następujące przedmioty:
– język polski (egzamin ustny)
– matematyka (egzamin pisemny)
– jeden przedmiot wybrany przez ucznia spośród następujących: historia, geografia, biologia, chemia, fizyka (egzamin ustny).
Przyjęci zostaną uczniowie, którzy uzyskają wynik co najmniej 70%legitymujący się co najmniej dobrą oceną zachowania na zakończenie I semestru klasy 3.

4. Jeśli limit miejsc nie zostanie wyczerpany, kolejnych kandydatów przyjmujemy na podstawie wyników z egzaminu gimnazjalnego. Warunkiem przyjęcia jest uzyskanie łącznie co najmniej 70% punktów z egzaminu gimnazjalnego oraz posiadanie co najmniej dobrej oceny zachowania na świadectwie ukończenia gimnazjum. 

Wszyscy kandydaci do Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego piszą w dn. 11 czerwca 2016 r. o godz. 9.00 test poziomujący z języka angielskiego, konieczny z uwagi na prowadzenie zajęć w grupach międzyklasowych, według poziomu zaawansowania językowego. Wynik testu poziomującego nie ma wpływu na przyjęcie ucznia do szkoły. 

Lista potrzebnych dokumentów:
- kwestionariusz osobowy (do pobrania tutaj lub w sekretariacie szkoły)
- jedno zdjęcie do legitymacji szkolnej
- dodatkowo:
– 1. grupa rekrutacyjna: dyplom dowolnego konkursu przedmiotowego objętego patronatem Kuratorium Oświaty w Lublinie
– 2. grupa rekrutacyjna: zaświadczenie ze szkoły ze średnią ocen ze wszystkich przedmiotów oraz oceną zachowania z pierwszego semestru klasy trzeciej 
 3. grupa rekrutacyjna: tylko kwestionariusz osobowy i zdjęcie
– 4. grupa rekrutacyjna: świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły. 

 

Zasady rekrutacji do liceum

Ważne terminy dla liceum

19 marca (sobota) - Dzień Otwartych Drzwi
31 marca (czwartek) o godz. 18.00 - spotkanie informacyjne dla Rodziców kandydatów 
7 kwietnia (czwartek) - ostateczny termin składania dokumentów do liceum
9 kwietnia (sobota) o godz. 9.00 - egzamin wstępny do liceum
15 kwietnia (piątek) - ogłoszenie wyników egzaminu do liceum
11 czerwca (sobota) o godz. 9.00 - test poziomujący z języka angielskiego

 

Ważne terminy dla liceum

Tutaj możesz pobrać kwestionariusz osobowy kandydata do liceum