• Macius1
    Macius2
    podstawowka metka.fw
    gimnazjum metka.fw
sfera metka.fw
Logo GrupaBury

Co nas wyróżnia

Podobnie, jak w minionych latach, laureatom konkursów przedmiotowych lub tematycznych objętych patronatem Kuratorium Oświaty w Lublinie oferujemy bezpłatną edukację przez trzy lata: wpisowe 0 zł, czesne 0 zł. Więcej informacji na temat zniżek w opłatach znajdziesz tutaj

Zasady rekrutacji

W Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego każdy uczeń dokonuje samodzielnego wyboru przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym. Jest to możliwe dzięki odejściu od tradycyjnego systemu profili klasowych na rzecz systemu fakultetów. W odróżnieniu od szkół publicznych, rozszerzenia są realizowane w Sobieskim od początku klasy pierwszej, dzięki czemu mamy o rok więcej na dobre przygotowanie naszych uczniów do matury.
Każdy uczeń ma możliwość wybrania nawet do pięciu rozszerzeń, dokonując wyboru jednego przedmiotu z każdego z następujących bloków:
1. język polski albo matematyka
2. geografia albo biologia
3. WoS albo informatyka albo chemia
4. historia albo fizyka
5. język angielski (rozszerzenie obowiązkowe dla wszystkich uczniów)
6. jeden z następujących języków: niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski (w tym bloku nauka w zakresie rozszerzonym rozpoczyna się w klasie 2)
W klasie pierwszej każdy z ww. przedmiotów będzie nauczany w wymiarze dwóch dodatkowych godzin tygodniowo, oprócz godzin przeznaczonych na realizację programu na poziomie podstawowym.

Do Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego przyjmujemy bez egzaminów:
1. laureatów lub finalistów dowolnego konkursu przedmiotowego lub olimpiady, objętych patronatem Kuratorium Oświaty w Lublinie lub Ministerstwa Edukacji Narodowej;
2. uczniów gimnazjów, którzy w pierwszym semestrze klasy trzeciej uzyskali średnią ocen co najmniej 4,0 oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania.

Termin składania dokumentów: od 1 marca do 4 kwietnia 2018 r.

3. Kolejnych kandydatów przyjmujemy na podstawie egzaminu wstępnego, który odbędzie się dn. 7 kwietnia 2018 r. o godz. 9.00. Zakres merytoryczny egzaminu obejmuje następujące przedmioty:
– język polski (egzamin ustny)
– matematyka (egzamin pisemny)
– jeden przedmiot wybrany przez ucznia spośród następujących: historia, geografia, biologia, chemia, fizyka (egzamin ustny).
Przyjęci zostaną uczniowie, którzy uzyskają wynik co najmniej 70%, legitymujący się co najmniej dobrą oceną zachowania na zakończenie I semestru klasy 3.

4. Jeśli limit miejsc nie zostanie wyczerpany, kolejnych kandydatów przyjmujemy na podstawie wyników z egzaminu gimnazjalnego. Warunkiem przyjęcia jest uzyskanie łącznie co najmniej 70% punktów z egzaminu gimnazjalnego oraz posiadanie co najmniej dobrej oceny zachowania na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Wszyscy kandydaci do Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego piszą w dn. 9 czerwca 2018 r. o godz. 9.00 test poziomujący z języka angielskiego, konieczny z uwagi na prowadzenie zajęć w grupach międzyklasowych, według poziomu zaawansowania językowego. Wynik testu poziomującego nie ma wpływu na przyjęcie ucznia do szkoły.

Lista potrzebnych, obowiązkowych dokumentów:
- kwestionariusz osobowy (do pobrania tutaj lub w sekretariacie szkoły)
- jedno zdjęcie do legitymacji szkolnej
zaświadczenie ze szkoły ze średnią ocen ze wszystkich przedmiotów oraz oceną zachowania z pierwszego semestru klasy trzeciej 
- po zakończeniu roku szkolnego: świadectwo oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Od laureatów i finalistów oczekujemy dodatkowo dostarczenia dyplomu poświadczającego sukces w konkursie przedmiotowym objętym patronatem Kuratorium Oświaty w Lublinie. 

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

Ważne terminy

 2018 rok

17 marca (sobota) o godz. 11.00 - Dzień Otwartych Drzwi
26 marca (poniedziałek) o godz. 18.00 - spotkanie informacyjne dla Rodziców kandydatów
4 kwietnia (środa) - ostateczny termin składania dokumentów 
7 kwietnia (sobota) o godz. 9.00 - egzamin wstępny
12 kwietnia (czwartek) - ogłoszenie wyników egzaminu
9 czerwca (sobota) o godz. 9.00 - test poziomujący z języka angielskiego

Tutaj możesz pobrać kwestionariusz osobowy kandydata do liceum

 

Co nas wyróżnia